Recuperar teulada de fusta

En el cas de rehabilitacions de masies o cases rústiques és molt habitual trobar-nos amb teulades fabricats en fusta. Les bigues són mers troncs que en la majoria d’ocasions es troben en mal estat.

Tot i que els troncs d’arbres com bigues i estructures de suport de cases s’han fet servir des de la prehistòria, actualment és molt més segur des d’un punt de vista tècnic utilitzar bigues de fusta masissa procedent d’asserradors o fabricades mitjançant laminació.

Les bigues de fusta laminada són molt versàtils i relativament econòmiques, a més que permeten calcular els esforços a què se sotmet la biga de forma molt més precisa que en el cas d’utilitzar troncs, que normalment no tenen una estructura interna homogènia i poden tenir nusos i punts fràgils ocults per l’arquitecte que realitza els càlculs d’esforços.

Les bigues de fusta industrial o laminada també ofereixen una superfície regular i simètrica on instal·lar els diferents suports i suports per a la teulada.


Fusta: material econòmic i ecològic

Utilitzar fusta com a material de construcció és recomanable també tant des del punt de vista estètic com a nivell ecològic: la fusta és un material renovable i que genera molt pocs residus durant la seva extracció i processament en comparació amb altres materials de construcció com el formigó i els maons clàssics (que estan fabricats amb argiles). També a la fi de la seva vida útil la fusta és fàcilment reciclable, no contamina i es pot processar per obtenir altres subproductes.


Com reparar una teulada de fusta

tejado derrumbado

Cada projecte de reparació i restauració és totalment diferent, pero en tots els casos el primer que s’ha de realitzar abans de procedir a una reparació d’una teulada de fusta és determinar l’estat de deteriorament de la mateixa.

Moltes vegades es poden aprofitar les teules i substituir només les estructures de suport. En el cas de construccions molt antigues és molt habitual que part de la teulada o fins i tot de les parets laterals s’hagin ensorrat a causa del pas de el temps i la falta de manteniment.

L’anàlisi de l’estat de l’edifici ens permetrà valorar els treballs d’obra que serà necessari realitzar i l’envergadura del projecte en si.

Humitat: principal problema de la fusta

vigas de madera

La fusta es deteriora ràpidament a causa de la humitat, deteriorament que es pot veure accelerat en el cas que sigui atacada per insectes xilòfags. Les humitats per filtració són les que causen un deteriorament més accelerat, encara que també és habitual que s’acumuli humitat per condensació a l’interior de l’habitatge.

Això últim es pot solucionar dissenyant un cos constructiu que compti amb una circulació d’aire eficient.


Desmuntatge de la teulada de fusta

tejas

El desmuntatge de les teules és el primer pas que s’ha de realitzar per restaurar una teulada de fusta. Els treballs sempre s’han de fer de dalt a baix, per no comprometre la seguretat i l’estructura de l’edifici.

Col·locació de noves bigues

vigas de madera laminada

Després del desmuntatge de les teules s’han de col·locar les bigues de fusta masissa o laminada, realitzant les reparacions i adaptacions en els murs laterals (si s’escau) que suporten aquestes bigues.

Depenent del tipus de projecte es podrà dissenyar un espai de llums (espai entre bigues) més o menys ampli. Abans de col·locar les bigues és recomanable realitzar tractaments anti fongs i anticorc, per allargar el màxim possible la vida útil d’aquestes bigues.

Taulons longitudinals o a espiga

tablones longitudinales para tejado

A sobre de les bigues és habitual que es col·loquin taules longitudinals o a espiga que ofereixen una visió interior d’un sostre totalment fet amb fust i estèticament molt atractiu. A sobre d’aquests taulons en la part exterior es col·loca l’aïllament i posteriorment les teules.


Contacta amb LaBoqueria Taller d’Arquitectura

Evaluaem el teu projecte sense compromís:

info@laboqueria.net
+34 933 180 274

Instagram facebook Twitter Linkedin